POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV
V našem podjetju nudimo vrhunske in kvalitetne storitve. Da lahko izvajamo naše storitve čim bolje in z največjo skrbnostjo od vas pridobivamo nekatere vaše osebne podatke. Podjetje nudi posebno skrb varnosti vaših osebnih podatkov. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani.

Upravljavec osebnih podatkov:

MARUSHKA, WELLNESS IN DRUGE DEJAVNOSTI, MARUŠKA VODE VOLČIČ S.P.
Sedež: Jezerska cesta 102, 4000 Kranj
DŠ: 46759042
MŠ: 3950930000

Kontakti za posameznike glede obdelave osebnih podatkov:

tel:040438185
e-pošta: info@marushka.si

Posredovanje posameznikovih osebnih podatkov upravljavcu je v določenih primerih nujno, da lahko upravljavec izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do posameznika. Osebne podatke zbiramo, obdelujemo in trajno varujemo skladno s Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1 (Splošna uredba), z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17).

.
Posredovanje podatkov tretjim osebam

Osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen pogodbenim izvajalcem, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o varovanju osebnih podatkov in ki so pogodbeno zavezani k istim standardom varovanja osebnih podatkov kot mi.

Kako zbiramo osebne podatke

Osebne podatke od posameznikov zbiramo ob osebnih srečanjih z uporabniki na dogodkih, srečanjih, predstavitvah, kjer posameznik navede podatke in poda soglasje v fizični, pisni obliki, ob komunikaciji s strankami, iz javno dostopnih virov, pri naročanju na storitve preko telefonskih pogovorov, socialnih omrežij, sms sporočil, preko kontaktnega obrazca na spletni strani. Podatke zbiramo, hranimo in obdelujemo le skladno z namenom s katerim so bili zbrani, to je kontaktiranje in usklajevanje glede naših storitev.

Podatke, ki so pridobljeni iz javno dostopnih virov, pridobimo v Pirsu.

Privolitev v obdelavo osebnih podatkov lahko poda le posameznik, ki je dopolnil 15 let.

S kakšnim namenom zbiramo osebne podatke

Za namen poslovne komunikacije hranimo ime, priimek, e-naslov in telefonsko številko posameznika.

Za namen zagotavljanja storitev posamezniku hranimo ime, priimek, e-naslov, in telefonsko številko posameznika.

Kakšne so vaše pravice glede osebnih podatkov

Vsak posameznik, katerega zbiramo, hranimo in obdelujemo osebne podatke, ima glede teh podatkov naslednje pravice:
• Pravica do pozabe – v kolikor posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki, ki jih hranimo in obdelujemo, obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, bo lahko kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki zbrišejo.
• Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki.
• Pravica zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov ali njihov popravek, izbris, vložiti pritožbo.
• Pravica vložiti ugovor k obdelavi osebnih podatkov, na katero smo dolžni posameznika izrecno opozoriti najpozneje ob prvem komuniciranju z njim in mu to pravico predstaviti jasno in ločeno od vseh drugih informacij.
• Pravica zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov.
• Pravica do prenosljivosti – posameznik lahko, v kolikor to želi, zahteva, da mu zagotovimo osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
• Pravica do pravnega sredstva in sankcije – posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti.
• Pravica ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave.
• Pravica do umika soglasja – posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja.

Država in čas hrambe osebnih podatkov

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne prenašamo v druge države.

Osebne podatke hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika.

Preklic soglasja in izbris osebnih podatkov

Soglasje lahko kadarkoli, v celoti ali za posamezen namen hrambe in obdelave, brez navedbe razloga prekličete, kar storite s pisno zahtevo na naš naslov: Jezerska cesta 102, 4000 Kranj, e-naslov info@marushka.si, ali na naši telefonsko številko 040438185. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do preklica.

Prav tako lahko na isti način kadarkoli zahtevate vpogled v svoje osebne podatke shranjene pri nas, ter zahtevate, da se podatki dopolnijo, spremenijo, ali da mu zagotovimo izvoz osebnih podatkov, ki jih hranimo, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

V kolikor bi prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito, trajno in brez nepotrebnega odlašanja izbrisali.

Marushka, Maruška Vode Volčič s.p.